Akademia Piłkarska Karkonosze - strona oficjalna
Strona oficjalna

Sponsorzy

2009-05-12 23:53
Darowiznę na rzecz AP MOS Karkonosze można odliczyć od dochodu (do 10%)! Patrz tekst z ministerstwa finansów poniżej!
Witamy nowych sponsorów!

ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. - Twój dostawca ciepła systemowego
Profil działalności jeleniogórskiej firmy jest zgodny z ofertą grupy ECO, Firma zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dostawą Ciepła Systemowego dla klientów indywidualnych, biznesowych oraz instytucjonalnych. W tej dziedzinie jest lokalnym liderem. Świadczy również znacznie szerszy zakres usług obejmujących m.in. sprzedaż energii elektrycznej.
http://ecosa.pl/eco-jelenia-gora-sp.-z-o.o.

imgBZ WBK
Tym razem w szeregi naszych sponsorów przystąpił jeleniogórski Oddział Banku Zachodniego. Kierowana przez pana Adama Połomskiego placówka nie pozostała obojętna na nasze inicjatywy i wspomogła finansowo nasza działalność sportową. Wielkie Dzięki!!!!!!
Więcej informacji o ofercie Banku znajdziecie tutaj: www.bzwbk.pl

imgELEKTROMONT S.A.
Do grona tych szacownych firm dołączyła właśnie jeleniogórska firma „Elektromont” S.A., która w osobach Panów Marka Błążków – prezesa zarządu i Jarosława Mazur – wiceprezesa zarządu, podpisała umowę sponsorską. Tym większy to zaszczyt, że firmy tak solidne, znane i działające bardzo profesjonalnie, są otwarte na nasze propozycje.
Zakres działalności: kompleksowe usługi w zakresie instalacji elektrycznych
Data założenia: 2001
Kapitał zakładowy: 650 000 PLN
Specjalizacja: wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej.
• hale produkcyjne
• hale magazynowe
• obiekty biurowe
• wielkopowierzchniowe obiekty handlowe
• obiekty komunalne (m. in. szpitale, infrastruktura drogowa)
• zakłady przetwórstwa spożywczego (np. chłodnie i mroźnie, zakłady mięsne, linie technologiczne przetwórstwa spożywczego)
• hotele i obiekty uzdrowiskowe

img
Euro-Bauservice

O Firmie:
Firma Euro-Bauservice zostala zalozona w roku 2003,przes Polskich i Niemieckich Rzemieslnikow na terenie (Niedersachsen) Dolna Saksonia.

img"Kazdego dnia rozwijamy nasza wiedze, uczestniczac w targach i seminariach budowlanych, posiadamy pięć Dyplomów Mistrzowskich w zakresie naszych dzałan.Do naszych prac wykozystujemy najnowsze technologie budowlane.
Dzęki czemu spelniamy normy EU".
http://www.eurobauservice.com.pl/Dr Scheider
Dr. Schneider od ponad 40 lat konstruuje oraz produkuje dysze powietrzne dla wszystkich klas pojazdów, od małych samochodów po luksusowe limuzyny. Ponadto specjalizuje się w produkcji: osłon wentylacyjnych, obudów lusterek, uchwytów na kubki, zaślepek, schowków, skrytek, pojemników o charakterze bagażowym i podręcznym, elementów deski rozdzielczej oraz wewnętrznych elementów dekoracyjnych. Dziś zatrudnia przeszło 850 osób
http://www.dr-schneider.com/

imgJelenia Plast
Firma działa w Polsce od maja 1992 roku.
Specjalizuje się w produkcji artykułów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych metodą formowania wtryskowego (głównie z polipropylenu i polietylenu).
Od w roku 2002 produkcja ma miejsce w nowo wybudowanym zakładzie w Jeleniej Górze
http://www.jeleniaplast.com/

imgMRC Chiptuning
Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą modułów PowerBox zwiększających moc silnika. Oferuje także chiptuning, czyli modyfikacje oprogramowania jednotki sterującej (ECU). Dewiza Firmy:
"Wszystko zależy od Ciebie i od specyfikacji samochodu. Ważne jest jedno - zrobimy wszystko żebyś był zadowolony! Oprócz tuninngu, zjmujemy się również elektroniką na najwyższym poziomie. Nie uznajemy kompromisów i średnich rozwiązań. Nie mówimy, że jesteśmy najlepsi, ale robimy wszystko, żebyś Ty mógł o nas tak powiedzieć".
http://www.mrctuning.pl/

img
img
img


img


img
Dziękujemy!!!

1. Jakie korzyści finansowe dla klubów sportowych mogą przynieść rozwiązania zawarte w art. 59 ustawy o sporcie?
2. Jakie inne przepisy prawne wynikające z prawa podatkowego wzmacniają działalność osób prawnych prowadzących działalność w zakresie sportu?
3. Jakie ulgi i zwolnienia podatkowe pozwalają osobom fizycznym i prawnym wspierać działalność sportową?
Ad 1. Rozwiązania zawarte w art. 59 ustawy o sporcie, dotyczące zmian przepisów podatkowych, umożliwią uprawnionym podmiotom zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych dochodów przeznaczonych i wydatkowanych na szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców do 23. roku życia. Z uwagi jednak na brak stosownych danych trudno jest ocenić, jakie korzyści finansowe z tego tytułu osiągną kluby sportowe.
Ad 2. i 3. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych mogą oni wspierać działalność sportową poprzez darowizny. Na podstawie art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje możliwość odliczania od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z tym że łączne odliczenie nie może przekroczyć 10% dochodu.
Odliczeniu podlegają między innymi darowizny przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu. Odliczyć można również darowizny przekazane na takie cele realizowane przez klub sportowy. Z tym, że w obecnym stanie prawnym dotyczy to wyłącznie klubu sportowego będącego spółką działającą na podstawie przepisów ustawy o kulturze fizycznej, natomiast od 16 października 2010 r. klubu sportowego będącego spółką działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), o ile nie działają one w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Na uwadze należy mieć, iż odliczeniu nie podlegają darowizny przekazane na rzecz osób fizycznych. Odliczeniu nie podlegają także darowizny przekazane na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych również mogą wspierać działalność sportową poprzez darowizny, a także przez instytucję jednego procenta.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest, iż podstawę obliczenia podatku stanowi dochód, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Należy zauważyć, iż w podatku dochodowym od osób fizycznych, analogicznie jak w podatku dochodowym od osób prawnych, odliczeniu podlegają darowizny przekazane organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność społecznie użyteczną polegającą na upowszechnianiu kultury fizycznej, w tym także darowizny przekazane na takie cele realizowane przez klub sportowy.
Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czyli łącznie z odliczeniami z tytułu darowizn przekazanych na cele kultu religijnego oraz krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi) nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu podatnika ? darczyńcy (odpowiednio w przypadku podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ? 6% przychodu).
Obok zachęty podatkowej w postaci darowizn odliczanych od podstawy opodatkowania podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą wspierać działalność sportową poprzez instytucję jednego procenta, którą reguluje art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21b ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Mechanizm ten umożliwia podatnikowi przekazanie ? za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego ? 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego wybranej z wykazu prowadzonego przez ministra pracy i polityki społecznej. W konsekwencji w składanym zeznaniu podatkowym podatnik może zadecydować o przekazaniu 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, która prowadzi np. działalność wspierającą rozwój sportu.
Dodatkowo należy zauważyć, iż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje szeroki katalog zwolnień przedmiotowych. Wolna od podatku jest między innymi wartość otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego członka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej (art. 21 ust. 1 pkt 10a), nagrody wypłacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wyników na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich oraz wartość wygranych w konkursach z dziedziny sportu, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł (art. 21 ust. 1 pkt 68).
Ponadto ze zwolnienia od podatku korzystają świadczenia pomocy materialnej dla uczniów i studentów (w tym stypendia za wyniki w sporcie/osiągnięcia sportowe) pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni, przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty lub Prawa o szkolnictwie wyższym (art. 21 ust. 1 pkt 40). Z kolei na podstawie i zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 40b w związku z ust. 10 tego artykułu wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych.
Pragnę poinformować, iż także w zakresie innych podatków przewidziane są rozwiązania wzmacniające działalność w zakresie sportu. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, od podatku od nieruchomości zwalnia się nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży m.in. w zakresie kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto preferencje w podatku od nieruchomości dla nieruchomości związanych ze sportem mogą być fakultatywnie wprowadzone przez rady gmin na mocy art. 7 ust. 3 ww. ustawy poprzez ustanowienie stosownego zwolnienia przedmiotowego bądź na mocy art. 5 ww. ustawy poprzez ustanowienie preferencyjnych stawek podatku.
Ponadto na podstawie art. 9 pkt 13 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione od podatku od czynności cywilnoprawnych jest ustanowienie hipoteki na zabezpieczenie dotacji lub innych form pomocy finansowej, udzielanych organizacjom społecznym działającym w dziedzinie sportu.
Działalność sportowa może być także wspierana przez osoby fizyczne i prawne wskutek udzielania pożyczek klubom i związkom sportowym. Pożyczki te, na podstawie art. 9 pkt 10 lit. d ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, są zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5000 zł od jednego podmiotu i 25 000 zł od wielu podmiotów ? w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych. Natomiast w odniesieniu do podatku od towarów i usług należy zwrócić uwagę, iż funkcjonowanie systemu tego podatku w krajach członkowskich Unii Europejskiej podlega ścisłej harmonizacji. Oznacza to, że wszystkie państwa członkowskie zobowiązane są do zapewnienia zgodności krajowych przepisów w zakresie tego podatku z regulacjami wynikającymi z prawa wspólnotowego. Z tych względów również polskie przepisy dotyczące podatku od towarów i usług muszą być zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności z przepisami dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Oznacza to jednocześnie, iż państwa członkowskie nie mogą dowolnie kształtować wysokości stawek podatkowych i zwolnień od tego podatku.
W art. 132 ust. 1 lit. m powyższej dyrektywy przewidziano zwolnienie z VAT w przypadku świadczenia niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym. Załącznik nr III do tej dyrektywy zawierający wykaz dostaw towarów i świadczenia usług, do których można stosować stawki obniżone, o których mowa w art. 98 dyrektywy, przewiduje możliwość objęcia stawką obniżoną m.in. wstępu na imprezy sportowe. Odpowiednikami dla tych regulacji unijnych są przepisy zawarte w art. 41 ust. 2 i art. 43 ust. 1 pkt 1 oraz załączniku nr 3 i 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. Przewidziano w nich m.in. objęcie zwolnieniem od podatku (z pewnymi wyłączeniami) usług związanych z rekreacją i sportem (wymienionych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług), które są świadczone przez podmioty niemające jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług (vide: objaśnienia do załącznika). Natomiast dla usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych oraz wstępu na imprezy sportowe wyszczególnione przepisy przewidują stosowanie obniżonej stawki podatku ? 7%.
Hanna Majszczyk - podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów z odpowiedzi na poselską interpelację z drugiej połowy 2010 r.

Komentarze

Wpisz swoje imię, pseudonim:

Wpisz treść: